Advieswijzer van :


Assurantiekantoor Chappin,

Grootgenhouterstraat 49,
6191 NP BEEK,
Telnr 046-4374530, Faxnr 046-4361459,

Email: via onze contact pagina:  
Contact


De website van ons kantoor is: http://www.rvh-chappin.nl

 

 

A. Inleiding

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.
De complete tekst van deze gedragscode kunt u bij ons opvragen

 

B. Wie zijn wij? 

Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico's verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

 

C. Onze diensten 

1. Algemeen

Wij kunnen u adviseren op het gebied van:

Schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan een ziektekostenverzekeringen, een arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering.
Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.
Levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of ander toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering
Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.
Financiële planning. Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiële situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiële producten om uw inkomsten veilig te stellen dan wel te doen toenemen.
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

 

2. Schadeverzekeringen

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico's u zou moeten verzekeren en welke risico's u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.
Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar onze mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.
Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.
Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen.
Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.
Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

 

3. Levensverzekeringen

Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons desgewenst de volgende dienstverlening verwachten:

Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen.
Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico's u kunt verzekeren en welke risico's u zelf kunt dragen.
In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.
Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt.
Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.
Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.
Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.
Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.
Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.
Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.
Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

 

D. Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven.
Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.
Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

 

E. Onze bereikbaarheid:

Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

Assurantiekantoor Chappin
Grootgenhouterstraat 49
6191 NP BEEK ( IN GROOT GENHOUT)
Telefoon: 046-4374530
Fax: 046-4361459

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wij zijn op werkdagen ( T.w. Maandag tot en met Vrijdag), telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 12.00 uur en 13.30 uur tot en met 17.00 uur.
Voor afspraken kunt u ons bellen.
Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. Verder kunt u ook via onze website o.a. autowijzigingen doorgeven.U wordt dan zeker teruggebeld of gemaild. Indien mogelijk dezelfde dag nog.

 

F. De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

1. Incasso door verzekeraar

U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.
Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.
Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.
Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.
2. Afspraken rondom premiebetaling

Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.


G. Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren.


H. Hoe worden wij beloond?

 

Bij schadeverzekeringen op basis van provisie m.u.v. arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

Beloning op basis van declaratie

Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd.

  

Naast bovenbesproken beloningsmethoden hebben wij mogelijkheid om over te gaan tot : Onze service en onderhoudsabonnementen

 

Met ingang van 2013 is het financiële dienstverleners niet meer toegestaan om provisie te ontvangen van verzekeringsmaatschappijen en banken voor complexe producten ( levensverzekeringen, hypotheken, inkomensverzekeringen). De regering wil hiermee bereiken dat de kosten van advies transparant zijn en onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappij waar uw verzekering of bancair product bij wordt afgesloten. Wij onderschrijven als onafhankelijk financieel dienstverlener deze doelstelling. Wij bieden onze diensten aan met vaste tarieven en met uur tarieven. Zie voor de tarieven ons dienstverleningsdocument en onze website.

Om financieel advies toch toegankelijk te houden hebben wij een aantal abonnementen in het leven geroepen. Deze abonnementen maken het mogelijk dat u toch recht houd op regelmatig onderhoud van uw financiële zaken, zonder dat u dit onderhoud steeds tegen een vast tarief of uurtarief zult moeten afrekenen.

 

Op dit moment voeren wij drie abonnementen:

  1. Fiscaal en leven abonnement;
  2. Financieel en leven abonnement;
  3. Onderhoudsabonnement uitvaartverzekeringen;

 

  1. Fiscaal en leven abonnement

Inhoud:

Fiscaal

-          Advies bij – en verwerken van het inkomstenbelastingformulier;

-          Controleren van uw aanslag inkomstenbelasting

-          Advies bij , controle van, verwerken van uw voorlopige teruggave inkomstenbelasting en toeslagen formulier ( voorlopige teruggave eigen woning, huurtoeslag, en zorgtoeslag;)

-          Bezwaar en correcties van belastingformulieren en toeslagen;

Levensverzekeringen

-          Regelmatige controle van al uw uitvaartverzekeringen en begrafenispolissen.

-          Aanvragen van een nieuwe uitvaartverzekering en het aanpassen bij uw huidige uitvaartverzekeraar voor een gereduceerde prijs van 50% korting op ons uurtarief

-          Elke twee jaar twee gratis adviesuren aanvullende pensioenmogelijkheden;

-          Recht op regelmatige premiecheck risicoverzekering;

-          Driejaarlijkse update klantprofiel, inventarisatierisicoprofiel en lopende levensverzekeringen

Hypotheek

-          Regelmatige controle van uw rentevoet

-          Twee gratis advies-uren en eerste inventarisatie van uw hypotheek mogelijkheden bij wijziging of het aanvragen van uw hypotheek.

Voor de prijzen van het hypotheektraject verwijzen we naar ons dienstverleningsdocument hypotheken , dit vindt u onder andere op onze website.

Uurtarief

-          Korting 20% op alle diensten die wij op uurtarief aanbieden ( uitvaart 50% korting)

Prijs van dit abonnement bedraagt € 15 per maand incl 21% BTW over 50% van het maandbedrag, jaarlijkse indexatie volgens CBS prijsindex

 

2 Financieel en leven abonnement

Inhoud

Levensverzekeringen en financieel advies

-          Recht op regelmatige premiecheck risicoverzekering

-          Driejaarlijkse update klantprofiel, inventarisatierisicoprofiel en lopende levensverzekeringen

-          Regelmatige controle van het opbouwschema van uw levensverzekering met spaarelement

-          Controle met uw levensverzekeringen in relatie met uw doelstellingen uit het klantenprofiel bij het afsluiten van uw verzekering

-          Inventarisatie van uw pensioenaanspraken;

-          Onderhoud van uw banspaarrekeningen

-          Onderhoud en advies m.b.t. al uw uitvaartverzekeringen;

Hypotheek

-          Regelmatige controle van uw rentevoet;

-          Controle aflossingsverloop;

-          Jaarlijkse controle van uw hypotheekoverzicht dat u ontvangt van uw bank;

-          Twee gratis advies-uren en eerste inventarisatie van uw hypotheek mogelijkheden bij wijziging of het aanvragen van uw hypotheek.

-          Begeleiden bij aanspreken van de NHG voorwaarden

-          Drie gratis advies-uren bij advies na werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en scheiding. Voor de prijzen van het hypotheektraject verwijzen wij naar ons dienstverleningsdocument

Fiscaal ( onderhoud m.b.t. uw hypotheek en uw levensverzekeringen)

-          Controleren van uw aanslag inkomstenbelasting m.b.t. aftrek eigen woning

-          Aanvragen van voorlopige teruggave inkomstenbelasting met betrekking tot de eigen woning;

-          Berekening van uw verhouding tussen box 1 / box 3 van uw eigen woning-schuld

-          Controle bezwaarschrift gemeentelijke w.o.z. belasting;

-          Fiscale controle m.b.t. wijziging en onderhoud van uw levensverzekeringen

Uurtarief

-          Korting 20% op alle diensten die wij op uurtarief aanbieden ( uitvaart 50% korting)

Prijs

€ 15 per maand ( vrijgesteld van BTW, jaarlijkse indexatie volgens CBS prijsindex)

 

3 Onderhoudsabonnement uitvaartverzekeringen

Doorlopend onderhoud en advies m.b.t.  uw uitvaartverzekeringen.  

Prijs:   € 5,- per maand  (vrijgesteld van  BTW , jaarlijkse indexatie volgens CBS prijsindex)

p.s. van belang zijn ook onze 3 dienstverleningsdocumenten die u uitvoerig kunt bekijken. Als u rechts klikt bij Advies treft u deze documenten aan.

 

dat zijn :

1) dienstverleningsdocument risico's afdekken;

2) dienstverleningsdocument vermogensopbouw;

3) dienstverleningsdocument hypotheken.

 

 

I. Onze kwaliteit

Ons kantoor is ingeschreven bij Wet Financiële Diensten onder nummer 12005519. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen
RVH Chappin en I.M.A.F. Chappin- van Rooij bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

J. Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.


K. Klachten?

Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke

 

Kifid
Postbus 93257
2509 AG, Den Haag
tel. : 0900-3552248 (0,10 per minuut)
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.kifid.nl


Beek, 26-3-2008